Meistä sanottua

Jukka Moksi

DF Green on ollut innoittava, ammattimainen tekijä. Projektissa on ollut erittäin hyvä tekemisen meininki.

Jukka MoksiMovaLube Oy
Jarmo Oittinen

DF Green erottuu kilpailijoistaan käytännönläheisen lähestymistapansa ansiosta.

Jarmo OittinenBitcomp Oy
Asiakaspalvelupäällikkö

DF Green Oy:n vientikoulutus auttoi meitä oivaltamaan omia käytännön haasteitamme.

AsiakaspalvelupäällikköSuuryritys
Toimitusjohtaja

DF Green osasi heti pureutua olennaisimpiin asioihin.

ToimitusjohtajaGraphic Concrete Oy
  • Asiakasreferenssit

Kiertokasvatusjärjestelmän kansainvälisen kasvun valmistelu

Lähtökohta

Pääkaupunkiseudulla toimivan startup-yrityksen liiketoiminta-ajatuksena on kehittää innovatiivisia vaihtoehtoja kaupungistumisen haasteita ja luonnosta erkaantumista vastaan. Yrityksen kärkituote on kiertokasvatusjärjestelmä, joka yhdistää kalojen kasvatuksen ja kasvien vesiviljelyn. Symbioottisessa suhteessa elävät kalat, mikrobisto ja kasvit muodostavat luontoa mukailevan ekosysteemin, joka tuottaa hyvinvointia ja virkistystä kaikille aisteille.

Haaste

Yritys on saanut Business Finlandilta rahoitusta kansainvälistymissuunnitelman laatimista varten. Yhtiön osakkaat kaipaavat lisäksi ulkopuolista näkemystä yrityksen strategisiin valintoihin. Keskeinen kysymys on, miten kansainvälisille markkinoille laajentuminen voidaan toteuttaa mahdollisimman tuloksellisesti.

Yritys päättää etsiä ulkopuolisen asiantuntijan auttamaan sitä kansainvälisen kasvun haasteissa ja kansainvälistymissuunnitelman laadinnassa. Yritys kiinnostuu DF Greenistä, koska sen kasvuohjelmat vaikuttavat käytännönläheisiltä ja ne kattavat sekä kansainvälistymis- että markkinatutkimuspalvelut.

Ratkaisu

DF Greenin asiantuntijat käyvät asiakasyrityksen avainhenkilöiden kanssa läpi yrityksen liiketoimintamallin.

DF Greenin mielestä yrityksellä on liian monta asiakasryhmää. DF Green suosittelee, että yritys keskittää voimavaransa ensi vaiheessa vain yhteen, kaikkein potentiaalisimpaan kohdeasiakassegmenttiin. Yritys arvioi DFG:n työkalua hyväksi käyttäen eri asiakasryhmänsä ja valitsee sen, jonka kanssa se voi nopeiten saada aikaan myyntiä ja kassavirtaa. Tälle asiakasryhmälle rakennetaan arvolupaus ja avainviesti sekä kansainvälisille markkinoille meno –malli. DFG kartoittaa yritykselle lupaavimmat ensi vaiheen kansainväliset kohdeasiakkaat ja laatii konkreettisen toimenpidesuunnitelman asiakkuuksien luomiseksi.

Hyödyt

DF Greenin tekemä työ auttoi asiakasyritystä monissa liiketoiminnan alkuvaiheen haasteissa. Aloittavan yrityksen on ensiarvoisen tärkeää tehdä valintoja ja keskittää rajalliset resurssinsa tuottavimpiin kohteisiin. Lupaavimman kohdeasiakasryhmän tunnistaminen on tässä keskeisessä roolissa. Liiketoimintamalli tulee rakentaa kohdeasiakkaiden tarpeiden pohjalta. Asiakashyötyjä määritettäessä on keskityttävä erityisesti päättäjiä kiinnostaviin liiketaloudellisiin hyötyihin.

Yrityksen kansainvälistymissuunnitelma laadittiin DF Greenin kansainvälisen kasvun askelmerkit -kasvuohjelman pohjalta. Yritykselle syntyi pidemmän tähtäimen näkemys siitä, mitkä toimenpiteet on tehtävä missäkin järjestyksessä, kun tavoitellaan kansainvälisiä markkinoita ja asiakkaita.

Yrityksen toimitusjohtajan kommentit:

”Suurkiitos DF Greenille! Tämä on ollut erittäin opettavainen retki ja terävöittänyt tekemistämme myös muuten kuin kv-suunnitelman suhteen. Kiitos myös loistavasta materiaalista, kaikki tekemisenne on ollut kovaa laatua alusta asti, ja aina ajallaan. Tulemme varmasti olemaan jatkossakin yhteydessä, kaikkea emme voi tai osaa tehdä itse.”

Startup-yritys kiertotalouden ja Cleantechin ytimessä

Lähtökohta

Teollisissa prosesseissa syntyvät orgaaniset sivuvirrat ja jätevedet ylikuormittavat vedenkäsittelylaitoksia, jolloin ravinnepäästöt päätyvät lopulta ympäristöön. DF Greenin asiakasyritys on kehittänyt bioteknisen kiertotalousratkaisun, jonka avulla näitä orgaanisia sivuvirtoja voidaan kierrättää, puhdistaa ja hyödyntää luonnonmukaisin menetelmin. Yrityksen ratkaisussa käytetään hyväksi myös tuotannollisessa toiminnassa syntyviä hiilidioksidipäästöjä.

Ratkaisun potentiaalisia käyttökohteita ovat muun muassa elintarvike- ja juomateollisuus, biokaasun tuotanto sekä vesiviljely. Ensimmäiset asiakasreferenssit ja -palautteet Suomessa ovat olleet rohkaisevia.

Haaste

Yritys uskoo ratkaisullaan olevan maailmanlaajuista kaupallista potentiaalia. Mahdollisuuksia on lukuisia, mutta resursseja vain rajallisesti. Yrityksen on pystyttävä tunnistamaan lupaavimmat kansainväliset asiakasryhmät ja rakennettava niitä varten mahdollisimman tuloksellinen kansainvälinen kasvupolku ja markkinoille meno -malli. Tähän yritys tarvitsee ulkopuolista apua. Ulkopuolisella asiantuntijalla olisi oltava kokemusta sekä kansainvälisestä liiketoiminnasta että kierto- ja biotaloudesta.

Asiakasyrityksen toimitusjohtaja tutustuu DF Greeniin startup-yrityksille suunnatun sparraustapahtuman yhteydessä ja päättää antaa DF Greenille toimeksiannon.

Ratkaisu 

DF Green kirkastaa ensin yrityksen liikeidean. DFG kartoittaa läheisessä yhteistyössä yrityksen kehitystiimin kanssa, mitkä ovat ratkaisulle lupaavimmat markkinat ja asiakasryhmät, mikä on valittujen kohdemarkkinoiden potentiaali, mitkä ovat ratkaisun keskeiset asiakashyödyt kohdeasiakkaille ja ketkä ovat varteenotettavimmat kilpailijat kohdemarkkinalla.

DFG tunnistaa yritykselle potentiaalisimmat asiakkaat valitulta kohdemarkkinalta. Yrityksen ratkaisulle kiteytetään juuri kohdeasiakasryhmän tarpeisiin ja erityispiirteisiin vastaava arvolupaus ja avainviesti. Yritykselle hahmotetaan lisäksi selkeä vaiheittainen etenemispolku yrityksen laajempaa kansainvälistä kasvua varten.

Hyödyt

Yritys pystyy valitsemaan itselleen tuloksellisimman ensi vaiheen kansainvälisen kohdemarkkinan lukuisien vaihtoehtojen joukosta. Kohdemarkkina on tarkasti rajattu DF Greenin ”Extreme Targeting” –menetelmää käyttäen. Yritys saa selkeän käsityksen kohdemarkkinan mahdollisuuksista ja haasteista, minkä pohjalta se voi rakentaa kohdemarkkinalle parhaiten sopivan markkinoille meno –mallin.

Yritys saa käyttöönsä listan potentiaalisimmista ensi vaiheen kansainvälisistä kohdeasiakkaista. Asiakkaat ovat sellaisia, joille yrityksen ratkaisu tuottaa erityistä lisäarvoa.

Yrityksen toimitusjohtajan kommentit:

”DF Greenin asiantuntijoiden vankka kierto- ja biotalouden osaaminen yhdistettynä laajaan kansainväliseen kokemukseen näkyi työn tuloksissa. He osasivat keskittyä juuri meidän kannalta keskeisiin kysymyksiin ja haasteisiin. Erinomaisesti hoidetun projektityön lisäksi sain heiltä arvokasta sparrausta liiketoiminnan kehitykseen. Ymmärsin, miten tärkeää on tehdä valintoja ja keskittää voimavaroja, kun resurssit ovat rajalliset.”

Uutta liiketoimintaa arvoverkoston avulla

Lähtökohta

Alueellinen kehitysyhtiö näkee energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntämisessä ja verkostoitumisessa liiketoimintamahdollisuuden. Paikalliset toisiaan täydentävät yritykset voivat luoda uuden tavan vastata asiakkaiden energiatehokkuustarpeisiin yhdistämällä osaamistaan ja voimavarojaan. Tavoitteena on luoda kansainvälisesti skaalautuva, verkostomainen liiketoimintamalli, joka synnyttää uusia työpaikkoja ja kasvua kehitysyhtiön toiminta-alueelle.

Haaste

Liiketoimintamalli on täysin uusi. Sen luominen vaatii uusia toimijoita, uusia rooleja, uudenlaista osaamista, uudenlaista työnjakoa ja uudenlaisia yhteistyömalleja.

Kehitysyhtiö päättää selvittää uuden liiketoiminnan edellytykset käyttämällä ulkopuolista asiantuntijaa. Asiantuntijalla tulee olla kokemusta, osaamista ja näkemystä globaalien arvoverkostojen kehittämisestä sekä yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta.

Kehitysyhtiö kilpailuttaa asiantuntijat ja valitsee hankkeen toteuttajaksi DF Green Oy:n.

Ratkaisu 

DF Green määrittää potentiaalisen liiketoimintamallin arvoverkoston, kartoittaa keskeiset asiakastarpeet sekä potentiaaliset liiketoimintaverkoston jäsenet. DFG rakentaa asiakastarpeiden pohjalta liiketoimintamalliaihion ja kuvaa syntyvät asiakashyödyt sekä mallin kilpailuedut. DFG analysoi mallin menestymisen mahdollisuudet ja haasteet.

DF Green laatii liiketoimintamallille lisäksi kansainvälisen kasvun tiekartan ja kartoittaa sille potentiaalisimmat markkinat Euroopassa.

Hyödyt

Kehitysyhtiön projektipäällikkö on erittäin tyytyväinen DF Greenin työn tuloksiin:

”DF Green onnistui työssään erinomaisesti, vaikka selvitystyön aikataulu oli tiukka. Saimme kolmessa viikossa kattavan ja selkeän kuvan uuden liiketoiminnan perusedellytyksistä ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksista. DFG osasi nopeasti hahmottaa arvoverkoston ja luoda sen pohjalta kokonaispalveluun perustuvan uuden liiketoimintamallin. Tästä on hyvä jatkaa.”

Konepajayritys muutoksen keskellä

Lähtökohta

Yritys on toiminut vuosikymmeniä alihankkijana suurissa projekteissa. Markkinoilla on kuitenkin tapahtunut suuri mullistus, joka on puolittanut yrityksen tilauskannan käytännössä yhdessä yössä. Yritys tarvitsee täydellisen suunnanmuutoksen ja ennen kaikkea uutta kassavirtaa.

Haasteliikevaihto-ja-tulos-2010-16-30-11-16

DFG:n asiantuntijoita pyydetään antamaan ulkopuolinen arvio yrityksen tilanteesta ja uudesta strategiasta. Asiakasyritys tarvitsee myös kasvuohjelman, joka perustuu markkinoilla vallitseviin uusiin realiteetteihin ja mahdollisuuksiin.

Ratkaisu

DFG määrittelee ensiksi yrityksen aseman liiketoiminnan arvoverkostossa, minkä perusteella DFG kartoittaa yritykselle potentiaalisimmat kohdemarkkinat ja -asiakkaat. DFG:n markkina-analyysin avulla yritykselle rakennetaan optimaalinen markkina/tuote -mix sekä yrityksen vahvuuksiin ja osaamiseen perustuva looginen kasvupolku vuoteen 2025 asti.

DFG:n asiantuntijat etsivät yritykselle yli 12 uutta kohdeasiakasta, joiden kanssa yrityksen on nopeinta aloittaa yhteistyö. DFG tekee lisäksi yritykselle ehdotuksen siitä, miten yrityksen toiminta tulisi järjestää asiakaslähtöiseksi tulevaisuuden haasteita varten.

Hyödyt

Asiakasyritys sai nopeasti vahvistuksen uudelle strategialleen ja konkreettisen, priorisoidun toimintaohjelman kassavirran kasvattamiseksi lyhyellä tähtäimellä. Lisäksi yrityksellä on käytettävissä askelmerkitty tiekartta tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen.

Yrityksen liiketoimintajohtaja kommentoi:

”Saimme nopeasti arvion strategiastamme ja erinomaisen työpaperin, joka kertoi, mihin meidän pitää keskittyä nyt heti ja miten meidän kannattaa kehittää yritystämme tulevaisuudessa. Oli ilo tehdä töitä DFG:n ammattilaisten kanssa. Heidän käytännönläheinen ja strukturoitu tapansa ratkaista haasteita on lyömätön.”

Case Teconer Oy

Tienpinnan mobiili kitkanmittausjärjestelmä

Teconer kuva 4 29.8.16

Partnerihaku Saksa, Sveitsi, Itävalta

Lähtökohta

Teconer Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi ympäristöteknologiaa ja teollisuusprosessien mittausjärjestelmiä. Yritys on kehittänyt uuden tienpinnan kitkanmittausjärjestelmän, joka koostuu optisesta mobiilista kelianturista RCM411 ja siihen liittyvästä tiedonkeruujärjestelmästä. Tienpinnan liukkaus yhdistetään paikannustietoon samassa sovelluksessa ja mittaustiedot lähetetään palvelimelle Mobile Road Condition Map™-palvelussa käytettäväksi.

HaasteTeconer kuva 3 29.8.16

Teconer on toimittanut lukuisia keliantureita Suomen lähialueille, Ranskaan ja Yhdysvaltoihin. Tälle mullistavalle innovaatiolle halutaan selvittää markkinamahdollisuudet saksankielisessä Euroopassa.

Yrityksen on löydettävä sopivimmat jälleenmyyjät ja partnerit Saksasta, Sveitsistä ja Itävallasta. Koska yrityksellä itsellään ei ole resursseja suorittaa aikaa vievää, työlästä ja sujuvaa saksan kielen taitoa vaativaa partnerihakua, Teconer kääntyy DF Greenin puoleen ja antaa DFG:lle toimeksiannon.

Ratkaisu

DF Green koostaa yhdessä Teconer Oy:n avainhenkilöiden kanssa liiketoimintamallin pohjalta esittelymateriaalin kohderyhmälle sisältäen mm. asiakashyödyt ja arvolupauksen. DFG kiteyttää asiakasviestin, kartoittaa arvoverkostot sekä sopivimmat myynti- ja jakelutiet kohdemarkkinoilla. DFG etsii potentiaalisimmat partneriehdokkaat Teconerille ja selvittää ko. yritysten päätöksentekijät ja heidän kontaktitietonsa (long list).

DF Green suorittaa partnerihaastattelut ja löytää Teconerin ratkaisuille sopivat, ennalta määritetyt kriteerit täyttävät kumppaniehdokkaat (short list). DFG:n asiantuntija järjestää Teconerille keskustelut lupaavimpien partneriehdokkaiden kanssa. Lisäksi Teconer saa DFG:ltä kaikki partnerihaun kohdeyritykset käsittävän asiakastietopaketin asiakaspalautteineen.

HyödytTeconer kuva 1 29.8.16

Teconer Oy:n myynnin ja liiketoiminnan kehityspäällikkö Leena Puhakka kommentoi DF Greenin toteutusta seuraavasti:

”Kiitos DFG:n asiantuntijoiden saimme nopeutettua merkittävästi tuotteemme lanseeraamista saksankielisessä Euroopassa. DFG löysi meille joukon erittäin potentiaalisia partnereita.

Olemme todella tyytyväisiä DF Greenin tekemään työhön. DF Green toteutti projektin asiantuntevasti ja luvatussa aikataulussa. Nyt suurin osa potentiaalisista asiakkaista ja partnereista tietää ratkaisustamme. Olemme aloittaneet yhteistyöneuvottelut kaikkein kiinnostavimpien partneriehdokkaiden kanssa.”

Case Bitcomp Oy

Paikkatietoa hyödyntävä mobiili toiminnanohjausratkaisu

Kaupallistaminen kansainvälisille markkinoille

LähtökohtaBitcomp 1 13.1.16

Bitcomp Oy on ohjelmistoyhtiö, jonka ydinosaamista ovat paikkatieto, avoin data, toiminnanohjaus ja mobiilisovellukset. Yrityksen asiakaskunta koostuu merkittävistä suomalaisista toimijoista mm. maa- ja metsätaloudessa sekä luonnonvara- ja energiasektorilla. Yhtiö on toteuttanut asiakkailleen useita ERP- ja työnohjausjärjestelmähankkeita. Tutkimus ja tuotekehitys ovat Bitcompin toiminnan kulmakiviä. 

Haaste

Bitcompin tavoitteena on laajentua uusille markkinoille ja löytää sieltä metsäomaisuuden hallintaan ja metsätyön ohjaukseen kehitetyille verkkopohjaisille mobiiliratkaisuilleen uusia asiakkaita. Yritys on toiminut kotimaassa lähinnä projektien pohjalta, joten ratkaisut on ensin tuotteistettava ja kaupallistettava niin, että niitä on mahdollista markkinoida menestyksekkäästi kansainvälisille ostajille. Yritys tarvitsee myös tietoa potentiaalisista markkinoista, asiakkaista, arvoverkostoista sekä myynti- ja jakeluteistä. Sopivien yhteistyökumppaneiden löytäminen eri maista on ratkaisevan tärkeää, kun asiakkaita lähdetään kontaktoimaan.

Bitcomp kiinnostuu DF Greenin käytännönläheisestä, ydinasioihin keskittyvästä lähestymistavasta. Se pyytää DFG:ltä projektitarjouksen metsäsektorin mobiilisovelluksen kaupallistamiseksi kansainvälisille markkinoille.

Ratkaisu

DF Green toteuttaa Bitcompille kaupallistamisprojektin, jonka ensimmäisessä vaiheessa DFG identifioi potentiaaliset kohdemarkkinat ja –asiakkaat sekä yhteistyökumppanit ja arvioi yrityksen valmiudet laajentua vientimarkkinoille. Seuraavaksi yrityksen ratkaisu tuotteistetaan, kaupallistetaan ja ratkaisulle haetaan palautetta ulkomaiselta pilottiasiakkaalta. DFG laatii suunnitelman ratkaisun kansainvälistä myyntiä ja markkinointia varten.

Projektin viimeisessä osiossa DFG luo yhteistyökumppaneidensa avulla yhteydet potentiaalisten asiakkaiden ylimpään johtoon ja päätöksentekijöihin. DFG järjestää Bitcompille yhteistyöneuvottelut lupaavimpien asiakkaiden kanssa.

HyödytBitcomp 2 13.1.16

Bitcomp Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Oittinen on erittäin tyytyväinen DF Greenin toimintaan:

”DF Green auttoi meitä tunnistamaan ja kirkastamaan ratkaisumme asiakashyödyt. Työstimme DF Greenin avulla kansainvälisille ostajille suunnatun asiakasesityksen, jossa painopiste oli asiakastarpeissa, ratkaisumme modulaarisuudessa sekä asiakashyödyissä. DFG kartoitti potentiaalisimmat kohdemarkkinat ja tunnisti sieltä meille sopivimmat asiakkaat, jotka olivat kaikki metsäalan merkittävimpiä toimijoita omissa maissaan. DFG löysi meille myös parhaat mahdolliset paikalliset partnerit. DFG toimi hankkeessa tehokkaasti ja olennaiseen keskittyen.”

Case MovaLube Oy

Innovaation kaupallistaminen

Lähtökohta

MovaLube Oy:n perustaja Jukka Moksi on kehittänyt takalaitanostinten voitelun mullistavan keskusrasvausjärjestelmän. Keskusrasvausjärjestelmä käyttää voideltavan laitteen omaa hydraulista voimaa takalaitanostimen voiteluun. Innovaatiolla arvioidaan olevan kysyntää kotimaan lisäksi myös kansainvälisillä markkinoilla.

Haaste

Yrityksellä itsellään ei ole juurikaan vientitoimintaa eikä kansainvälisen markkinoinnin kokemusta. Uusi tuote on tuotteistettava, sen liiketoiminta suunniteltava, kohdemarkkinat selvitettävä ja tuote lanseerattava menestyksekkäästi kohdemarkkinoille.

Ratkaisu

Projektin ensimmäisessä vaiheessa DF Green kirkastaa uuden tuoteinnovaation liikeidean. DFG selvittää yhdessä asiakasyrityksen kanssa uuden tuotteen asiakashyötyjä, tuotantoa, markkinointia, patenttien hallintaa, yhtiörakennetta, jälkiasennusta, markkinoiden kartoitusta, pilottihanketta sekä uusia käyttökohteita. Tuotteelle laaditaan liiketoimintasuunnitelma konkreettisine toimenpide-ehdotuksineen.

Projektin toisessa vaiheessa DFG:n avulla liiketoimintasuunnitelma toteutetaan käytännössä. Lisäksi DFG huolehtii yhteistyöstä, yhteydenpidosta ja raportoinnista Tekesin kanssa. Tekes on asiantuntijapalveluineen ja rahoitusratkaisuillaan merkittävästi vauhdittanut projektin etenemistä.

Hyödyt

DFG:n liiketoiminnan suunnittelu -työkaluilla projekti käynnistyi ripeästi. Yhteistyö asiakkaan kanssa oli alusta alkaen tiivistä, mikä mahdollisti keskittymisen kasvun ja liiketoimintasuunnitelman kannalta keskeisiin osatekijöihin. Asiakas oli erittäin tyytyväinen DFG:n laatimaan liiketoimintasuunnitelmaan ja uuden tuotteen kasvupolkuun.

Tässä kommentti yrityksen omistajalta Jukka Moksilta:

”DFG on toiminut mielestäni tosi hienosti, ollut innoittava, joustava, ammattimainen tekijä. Projektissa on ollut erittäin hyvä tekemisen meininki ja konkreettisia tuloksia on saatu aikaan.”

Vientikoulutus suuryrityksen brändituotteiden asiakaspalvelutiimille

Lähtökohta

DFG:n asiakasyritys on osa suurta eurooppalaista konsernia, jolla on toimintaa eri puolilla maailmaa. Yhtiö valmistaa ja markkinoi innovatiivisia ratkaisuja rakentamiseen sekä tunnettuja kuluttajabrändituotteita asumiseen ja sisustamiseen.

Konsernin kuluttajatuotteita valmistavan suomalaisen tytäryhtiön päämarkkinat ovat Pohjoismaissa. Vientiä yrityksellä on lähinnä Baltian markkinoille, mutta tuotteita toimitetaan myös Euroopan ulkopuolelle. Tilaustenhallinnasta ja toimituksista huolehtii asiakaspalvelutiimi, joka toimii läheisessä yhteistyössä myynnin kanssa.

HaasteKontit 12.5.15

Yrityksen asiakaspalvelutiimissä on keskusteltu vientikaupan lisäkoulutuksen tarpeesta. Tiimin jäsenet suoriutuvat työssään hyvin, mutta kaipaavat parempaa kokonaiskuvaa viennin käytännöistä ja prosesseista, erityisesti toimituslausekkeista sekä viennin asiakirjavaatimuksista. Asioiden kokonaisvaltaisempi ymmärrys ja hallinta auttaisivat tiimin jäseniä toimimaan entistä proaktiivisemmin ja tehokkaammin. Tiimissä on myös uusia henkilöitä, joille vientikaupan perusteet ovat ainakin osittain uutta asiaa.

Ratkaisu

Yritys tutustuu DF Greenin verkkosivujen kautta DFG:n Vientiveturi-koulutusohjelmiin ja pyytää DFG:tä järjestämään koulutustilaisuuden vientitoimitusten ja viennin maksuliikenteen keskeisistä osa-alueista. Yritys toivoo, että koulutukseen sisällytettäisiin myös eri kulttuurien välistä kommunikointia valottava osio sekä luotonhallinnan käytännön esimerkkejä ja ohjeita.

DFG suunnittelee ja toteuttaaiStock_000020478711XSmall yhden päivän koulutuksen, johon osallistuu asiakaspalvelutiimin lisäksi myös myynnin ja varastonhallinnan asiantuntijoita. DFG käy selkeästi ja ymmärrettävästi läpi eri osa-alueiden perusasiat ja sisällyttää ohjelmaan mukaan myös paljon harjoituksia, käytännön esimerkkejä, tietolähteitä ja esimerkkidokumentteja. Osallistujat saavat käyttöönsä 150-sivuisen materiaalipaketin, joka toimii osallistujille jatkossa myös viennin prosessien ja käytäntöjen ”käsikirjana”.

Hyödyt

Yrityksen asiakaspalvelupäällikkö kommentoi koulutustilaisuutta seuraavasti:

”Saimme kattavan tietopaketin kaikista meille tärkeimmistä vientikauppaan ja –toimituksiin liittyvistä osa-alueista. Monet käsitteet selkeytyivät ja ymmärryksemme esim. Incoterms 2010 –toimituslausekkeista  parani oleellisesti. Koulutus auttoi meitä myös oivaltamaan entistä paremmin omia käytännön haasteitamme. DFG:n koulutuspaketti sopi meidän tarpeisiimme erinomaisesti.”

Partnerihaku Ranskassa tietoturvayritykselle

LähtökohtaComputer 23.3.15

Asiakkaamme on erikoistunut tuottamaan tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä automaattisia varmuuskopiointiratkaisuja. Kohdeasiakkaina ovat yritykset ja yhteisöt, joilla on paljon sensitiivistä informaatiota ja joissa työntekijät hyödyntävät työssään erilaisia mobiililaitteita.

Haaste

Yrityksen kasvumahdollisuudet Suomessa ovat rajalliset. Tavoitteena on laajentaa myyntiä kansainvälisille, valituille kohdemarkkinoille, joista yksi on Ranska. Yrityksen on löydettävä sopivimmat yhteistyökumppanit ja jälleenmyyjät ratkaisulleen erittäin kilpaillulla markkinalla. Yhtiöllä itsellään ei ole resursseja suorittaa aikaa vievää, työlästä ja sujuvaa ranskan kielen taitoa vaativaa partnerihakua, jolloin yritys kääntyy DF Greenin puoleen ja antaa DFG:lle toimeksiannon partnerihausta.

Tehtävään kuuluu noin 60 ranskalaisen ICT-alan eri segmenttejä edustavan yrityksen kontaktointi, esittelymateriaalin koostaminen ja räätälöinti asiakassegmenttien mukaan. Tavoitteena on löytää yritykselle sopivimmat kumppanit Ranskan markkinalla.

Ratkaisu

DFG koostaa yhdessä asiakasyrityksen kanssa esittelymateriaalin kohderyhmälle sisältäen mm. asiakashyödyt ja arvolupauksen. DFG kiteyttää asiakasviestin, laatii hissipuheen, selvittää kontaktihenkilöt kohdeasiakkailla sekä heidän kontaktitietonsa. DFG suorittaa haastattelut ja löytää asiakasyrityksen ratkaisuille sopivat, ennalta määritetyt kriteerit täyttävät kumppaniehdokkaat. DFG järjestää asiakasyritykselle tapaamiset potentiaalisimpien partneriehdokkaiden kanssa ja laatii asiakkaalleen vierailuohjelman. Lisäksi asiakasyritys saa DFG:ltä kaikki partnerihaun kohdeyritykset käsittävän asiakastietopaketin.

Hyödyt

Yrityksen toimitusjohtaja kommentoi DF Greenin suoriutumista seuraavasti:

”Kontaktointi Ranskan markkinalla on erittäin haasteellista – jo läpipääsy puhelinkeskuksen ”seulasta” on suuri saavutus. Isommissa yrityksissä oikean henkilön löytäminen keskustelukumppaniksi vaatii paneutumista, sinnikkyyttä ja kommunikointikykyjä. Avainhenkilöiden yhteystietoja ei useinkaan haluta paljastaa uudelle ulkomaiselle toimijalle.

Olemme erittäin tyytyväisiä DF Greenin tekemään työhön. DFG vei projektin systemaattisesti ja täsmällisesti läpi. He löysivät ratkaisuillemme kiinnostavia, toisiaan täydentäviä partneriehdokkaita, joiden kanssa käymme parhaillaan sopimusneuvotteluja.”

Case Graphic Concrete Oy

Myyntiverkoston, prosessien ja organisaation arviointi

LähtökohtaUlappatori Tähystäjä, Finland

Graphic Concrete on voimakasta kansainvälistä kasvua tavoitteleva rakennusten dekoratiivisten ulkosivuratkaisujen kehittäjä ja valmistaja.

Haaste

Miten yrityksen kasvun kannalta keskeiset prosessit ja organisaatio tulisi rakentaa, jotta yritys saavuttaa haastavat kansainväliset kasvutavoitteensa.

Ratkaisu

DF Green arvioi Graphic Concrete’in myynnin, myyntiverkoston sekä toimitusketjun prosessit ja organisaation. Tunnistimme kehityskohteet ja teimme ehdotukset edellä mainittujen toimintojen kehittämiseksi sekä roolien ja vastuiden selkeyttämiseksi. Kartoitimme myös henkilöstön taipumuksia, preferenssejä, toiveita ja näkemyksiä ehdotuksemme pohjaksi. Työskentelimme erittäin läheisessä yhteistyössä yrityksen johdon kanssa.

Hyödyt

Projektimme valmistui etuajassa. Kommunikoimme tulokset koko henkilöstölle heti, kun työmme oli valmis. Asiakkaamme järjesti ehdotustemme pohjalta muutamassa viikossa uudelleen myyntinsä, markkinointinsa, toimitusketjunsa sekä niihin liittyvät roolit ja vastuut. Yritys vahvisti organisaatiotaan palkkaamalla uusia osaajia tunnistamiimme kasvun vaatimiin avaintehtäviin. Yrityksen kasvuohjelma on hyvässä vauhdissa.

Asiakas antoi kiitosta nopeasta analyysistä sekä projektin tehokkaasta toteutuksesta. Yrityksen johto oli erittäin tyytyväinen myös DFG:n käytännönläheiseen, tiiviiseen ja toteuttamiskelpoiseen suunnitelmaan, jota hänen oli helppo lähteä viemään eteenpäin.

Tässä Graphic Concrete’in toimitusjohtajan kommentit DFG:n työpanoksesta:

”Usein näistä projekteista rakennetaan valtavia; tutkitaan kuukausia ja tuloksena on paksu raportti, jossa olennainen hukkuu. DFG osasi heti pureutua olennaisimpiin asioihin. Saimme heiltä kahdessa viikossa käytännönläheiset konkreettiset ehdotukset siitä, miten meidän kannattaa järjestää toimintamme, jotta pääsemme kasvutavoitteisiin.”