DFG ylpeänä esittää: toimivat työkalut viennin päätöksenteon ja johtamisen tueksi

koulutukset

Olemme kehittäneet sarjan työkaluja, joiden avulla asiakkaamme voivat systemaattisesti ja kattavasti kartoittaa vientikauppaan liittyviä haasteita ja tehdä toimenpidesuunnitelmia.

”Tuotekehitystyömme” kantavia ajatuksia ovat olleet helppokäyttöisyys, tulosten ymmärrettävyys ja niiden nopea analysoitavuus. Työkaluja on lisäksi pystyttävä helposti muuntelemaan tarkastelun kohteena olevan B2B-liiketoiminnan mukaan. Kaikissa bisneksissä peruselementit ovat kuitenkin samat: aina löytyy asiakas, asiakkaan ongelman ratkaiseva tuote, myyntikanava, jakelutie ja organisaatio.

Emme ole pyrkineet tekemään tiedettä saati akateemiset tutkimuskriteerit täyttävää mittaria, vaan käytännön työkaluja, joiden avulla yritys saavuttaa nopeasti riittävän ymmärryksen käsiteltävästä asiasta.

Työkalu on vain apuväline, joka antaa indikatiivisia vastauksia kysymyksiin. Keskeistä DFG:n lähestymistavassa on se, miten analyysien tuloksia hyödynnetään. Tulokset puretaan yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa. Tunnistamme vahvuudet ja kehityskohteet ja laadimme selkeät toimintasuunnitelmat haasteiden voittamiseksi ja vahvuuksien voimistamiseksi.

Seuraavassa lyhyt kuvaus kustakin työkalusta:

DFG Valmiusanalyysi

DFG Valmiusanalyysin avulla yritys saa helposti ja nopeasti selville valmiutensa vientikaupan aloittamiseen tai laajentamiseen. Työkaluun on koottu 60 yrityksen vientikaupan tahtotilaa, valmiuksia ja resursseja kuvaavaa väittämää. Yrityksen edustaja valitsee ne väittämät, jotka parhaiten kuvaavat hänen yrityksensä nykytilaa.

Työkalu tuottaa arvion yrityksen vientivalmiuksista sekä numeerisessa että graafisessa muodossa. Yrityksen haasteet ja toisaalta vahvuudet ovat heti selkeästi yritysjohdon nähtävillä. Tulosten analysoinnissa ja toimenpidesuunnitelmien laadinnassa hyödynnetään DFG:n seuraavaa työkalua.

DFG Tuumasta toimeen -pakkaus

Tuumasta toimeen on todellinen yrittäjän ”action pack”. Tuloksia (esim. DFG Valmiusanalyysi) tai nykytilaa analysoitaessa tunnistetaan ensin vahvuudet ja haasteet. Sen jälkeen valitaan panostuksen kohteet, joille määritetään kehittämistoimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulut. Valmiit esityspohjat ohjaavat työskentelyä jouhevasti eteenpäin.

DFG TavoiteToimenpideTulos -kehys

TTT-kehys on tehokkaan johtamisen apuväline. TTT jalkauttaa yrityksen vision ja strategian koko organisaatioon. Se soveltuu erinomaisesti myös myynnin johtamiseen. TTT purkaa vision ja strategisen tahtotilan konkreettisiksi tavoitteiksi, joille määritetään selkeät mittarit, toimenpiteet, vastuuhenkilöt, aikataulu ja seuranta. TTT-kehys kokoaa kaikki tavoitteellisen johtamisen keskeiset elementit yhdeksi dokumentiksi, jota on helppo käyttää kommunikoinnissa ja tavoitteiden toteutumisen seurannassa.

DFG Prosessit ja organisaatio

Prosessit ja organisaatio tuottaa vastauksen kysymykseen, miten yrityksen kasvun kannalta keskeiset prosessit ja organisaatio tulisi järjestää, jotta yritys saavuttaa kasvutavoitteensa.

Menetelmässä käydään läpi yrityksen avaintoimintojen nykytila, laaditaan prosessikuvaukset ja tunnistetaan kehityskohteet. Henkilöstön kanssa käytävät keskustelut ja niiden pohjalta laaditut taipumusten ja preferenssien kartoitukset ovat oleellinen osa tätä työtä. Roolit ja vastuut selkeytetään ja lopuksi tehdään ehdotus myynnin ja toimitusketjun organisaatioksi.  

DFG Vientikanavavaihtoehdot

Kansainvälistyvissä yrityksissä joudutaan usein miettimään kysymystä, onko yrityksen vientimyynti tietylle markkinalle järkevintä rakentaa oman myyntiyhtiön vai agentin tai kauppahuoneen varaan.

Vientikanavan valintaan vaikuttavat kohteena olevan markkinan erityispiirteet, yrityksen tuote, asiakaskunnan rakenne sekä kustannustekijät.

DFG Vientikanavavaihtoehdot tarjoaa yritykselle mahdollisuuden arvioida objektiivisesti vientikanavan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Arviointikriteerien pohjana on vankka käytännön kokemus globaalien myyntiverkostojen rakentamisesta. Arvioinnin avulla yritys varmistaa, että kaikki vientikanavapäätöstä varten tarvittavat keskeiset elementit on kartoitettu.          

DFG Vientikanavamittari

Vientiedustajan tai jälleenmyyjän valinta on yrityksen vientimenestyksen kannalta ratkaisevan tärkeä päätös. Edustajaehdokkaita sekä myös jo toimivia myyntiverkoston jäseniä on syytä arvioida objektiivisesti ja kattavasti.

Vientikanavamittarilla yritys arvioi ulkomaisen edustajan sekä yleisiä että liiketoimintakohtaisia edellytyksiä ja suoriutumista. Kriteerit on mahdollista asettaa kunkin liiketoiminnan ominaisluonteen sekä myös yrityksen omien painotusten mukaan. Tulokset ja vertailut ovat heti yrityksen käytettävissä, myös graafisessa muodossa.

Systemaattinen analyysi on varmempi pohja päätöksenteolle kuin pelkkä mutu-tuntuma. Ensivaikutelma, kulttuuritekijät ja kielelliset seikat saattavat sen oikean edustajan valinnassa johtaa helposti harhaan.

Stig Hedman, Senior Partner

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.