Valitse itsellesi sopivin polku kansainvälisille markkinoille

Yksi ensimmäisistä ja tärkeimmistä päätöksistä B2B-liiketoiminnan laajentamisessa maan rajojen ulkopuolelle on myynti- ja jakeluverkoston malli. Harmillisen usein tätä pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavaa päätöstä ei malteta miettiä ja sovitella askeleittain.

Yksinkertaistettuna vaihtoehdot ovat oma henkilöstö, joka toimii kotimaasta käsin, paikalta palkattu henkilö ja paikallinen agentti tai maahantuoja.

Omalla henkilöstöllä on lähtökohtaisesti ylivertainen tuoteosaaminen sekä ymmärrys yrityksen toiminnasta ja tavoitteista. Omalla henkilöllä on myös hyvä näkemys siitä, mihin tuote parhaiten sopii, minkälaista asiakaspalautetta siitä on saatu sekä miten se sijoittuu kilpailijoihin verrattuna. Markkinoilla liikkuminen pitkään pelkästään Suomesta käsin on kuitenkin kallista eikä yleensä luo parasta mahdollista asiakassuhdetta.

Paikalta palkatun asiantuntijan lisäarvo syntyy hyvästä oman alueen liiketoiminnan ja asiakaskunnan tuntemuksesta. Aloituskustannuksia syntyy merkittävästi sopivan henkilön löytämisestä ja palkkaamisesta ja liiketoiminnan perustamisesta. Kokonaiskustannukset saattavat yllättää ja todella hyvän henkilön löytäminen uutta tuotetta lanseeraamaan voi olla haastavaa. Esimerkiksi Saksassa kotitoimistosta liikkuvan myyntihenkilön vuotuiskustannukset ovat helposti yli €150.000.

Jakelijan, agentin tai maahantuojan käyttö on suorilta kustannuksiltaan edullista, mutta sisältää merkittäviä riskejä, jotka vaativat osaamista heti aloitusvaiheessa. Hyvällä agentilla tai maahantuojalla on jo valmiiksi olemassa oleva kosketuspinta ja osaaminen tavoitemarkkinasta. Suurin riski liittyy tilanteisiin, jossa agentti solmii sopimuksen suojellaakseen jo olemassa olevan päämiehensä tuotteen. Myös maahantuojalla saattaa olla saman alan kilpailijoita tuotevalikoimassaan, jolloin oman tilan raivaaminen markkinoilta on hankalaa tai tuotteen hinnoittelu tulee haastavaksi. On hyvä muistaa, että myös agentit ja maahantuojat tarvitsevat jatkuvaa tukea ja seurantaa, jolloin piilokustannukset saattavat olla samaa luokkaa kuin omalla henkilöllä.

Yksi tapa maksimoida oman tuotteen pitkän tähtäimen menestys on aloittaa markkinan valloitus omalla henkilöstöllä kotimaasta käsin ja rakentaa muutaman asiakkaan referenssipohja. Paikallisen referenssin avulla on helpompi luoda uskottavuutta niin tuotteelle kuin yrityksellekin. Menestyksen avulla on myös helpompi palkata pätevä paikallinen henkilö, houkutella sopiva agentti edustajaksi tai luoda kiinnostusta maahantuojien keskuudessa.

Oma ehdotuksemme kansainväliseen laajentumiseen on: käytä aivan alkuvaiheessa kaikki mahdolliset keinot luodaksesi omilla resursseilla sopiva paikallinen referenssi, jolla pystyt todentamaan tuotteella olevan kysyntää ja liiketoiminnalla paikallisesti kannattavuutta. Luo markkinalle uskottava tulevaisuuden kasvupolku ja menestyksen näkymä. Näillä askeleilla saat itselle parhaiten sopivan myynti- ja jakeluvaihtoehdon kiinnostumaan liiketoiminnan kehittämisestä ja sitoutumaan myynnin kasvattamiseen pitkällä tähtäimellä. Tällä vaihtoehdolla myös kokonaiskustannukset pysyvät läpinäkyvinä ja valinnat parhaiten omissa käsissä.

DF Green auttaa sinua toteuttamaan kasvupolun askel askeleelta, markkinalle menosta sopivimpien partnereiden hakuun tai oman organisaation rakentamiseen. Terävöitämme kanssasi liikeidean ja lähestymistavan ensimmäisten referenssien saamiseksi, autamme löytämään sopivimman partnerin ja tarvittaessa koulutamme henkilöstöäsi toimimaan ulkomaisten kumppanien kanssa.

Arvoverkostot B2B-liiketoiminnassa ja myynnin katalyyttinä

Olemme tehneet yli 25 toimeksiantoa viimeisen neljän vuoden aikana mitä erilaisimmilla teollisuuden aloilla toimiville aloittaville, pienille ja keskisuurille yrityksille. Mitä olemme oppineet? Mikä näissä toimeksiannoissa on ollut yhteistä?

Yhteiseksi tekijäksi kaikissa toteuttamissamme hankkeissa nousee yritykselle relevantin arvoverkoston määritys sekä yrityksen asema ja tapa toimia tässä arvoverkostossa.

Mitä arvoverkostolla tarkoitetaan?

Arvoverkosto on joukko toisiaan täydentäviä yrityksiä, henkilöitä tai muita instituutioita, jotka tekevät yhteistyötä yhteisen päämäärän eteen. Arvoverkostot käyttävät yhteistyöhön osallistuvien yritysten erilaisia kilpailuetuja ja resursseja palvellakseen paremmin asiakkaitaan. Tällaiset taloudelliset verkostot voivat olla staattisia, jolloin yritykset ovat samoja, tai dynaamisia, jolloin jäsenet vaihtuvat tarpeen mukaan.

Arvoverkosto muuttuu liiketoimintaverkostoksi, kun verkosto alkaa toimia määrätietoisesti ja tavoitteellisesti pyrkimyksenä ratkaista yhdessä asiakkaan ongelmaa. Toimintamalli formalisoidaan tällöin tavallisesti sopimuksin. Liiketoimintaverkostossa toimiminen voi olla myös vapaaehtoista: yhteiset taloudelliset edut tekevät arvoverkostossa toimimisen jo sinällään kannattavaksi.

Miksi arvoverkostossa ja liiketoimintaverkostossa toimiminen kannattaa? 

Pienet ja keskisuuret yritykset B2B-busineksessä tuottavat usein yksittäisen ratkaisun tai osatekijän asiakkaan haasteeseen. Usein asiakas kuitenkin haluaa, että hänen haasteensa ratkaistaan kerralla säästääkseen omaa aikaansa ja resursseja. Tällöin on hyödyllistä etsiä ne yritykset, jotka pystyvät yhdessä tarjoamaan kokonaisratkaisua asiakkaalle. Liiketoimintaverkosto mahdollistaa liikevaihdon syntymisen.

Myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta on erityisen tärkeää määrittää yritykselle relevantti arvoverkosto ja mikä on yrityksen asema ja tapa toimia tässä arvoverkostossa. On välttämätöntä ymmärtää, kuka hyötyy eniten esimerkiksi uudesta innovaatiosta, kuka käyttää sitä, kuka maksaa sen, kuka päättää ostoista ja kuka hoitaa jakelun. Tällöin voi varmistua siitä, ettei myy väärälle kohderyhmälle väärillä argumenteilla.

Näemme usein tapauksia, jossa yritykset mieluiten tarjoavat tuotettaan kuuntelijalle, joka helpoiten ymmärtää sen toiminnan. Haasteeksi muodostuu se, että tuotteen hienojen teknisten ratkaisujen ymmärtäjät eivät välttämättä ole päätöksentekijöitä tai suurimpia hyötyjiä.

Miten rakennan hyvin toimivan liiketoimintaverkoston?

Lähtökohtana on ”Always leave money on the table for the next guy”. Arvoverkostossa toimimisen on hyödytettävä kaikkia toimijoita taloudellisesti.

Liiketoimintaverkosto koostuu tyypillisesti systeemi-integraattorista (keskusyritys), strategisista kumppaneista sekä palveluntarjoajista ja toimittajista. Systeemi-integraattorin rooli on keskeinen. Se kokoaa ja tarjoaa asiakkaalle optimaalisen kokonaisratkaisun verkoston resursseja yhdistämällä. Systeemi-integraattori hallinnoi, ohjaa ja kehittää verkoston toimintaa. Sillä on tärkeä rooli hyvän ilmapiirin ylläpitäjänä ja luottamuksen lujittajana verkostossa. Systeemi-integraattori myös huolehtii, että verkostossa jaetaan tietoa ja tietämystä. 

Verkoston menestymisen kannalta on keskeistä, että verkostolla on yhteinen visio ja tavoitteet; verkoston jäsenet tuntevat olevansa ”samassa veneessä”. Verkosto maksimoi kokonaishyötyä osaoptimoinnin sijaan. Verkoston jäsenet täydentävät toisiaan ja jokainen toimija tietää oman roolinsa verkostossa. Yksittäiset toimijat eivät pyri hyötymään muiden kustannuksella.  Useimmiten yhteistyö verkostossa kannattaa formalisoida sopimuksin.

Mitä lisäarvoa DF Greenin asiantuntijat tuovat?

Ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemykset ovat yritykselle arvokkaita, olipa kyse sitten yrityksen arvoverkoston määrittämisestä tai aktiivisen liiketoimintaverkoston rakentamisesta. Ulkopuolinen toimija näkee helpommin siilojen ja raja-aitojen yli, keskittyy rajoitusten sijaan mahdollisuuksiin ja pohtii herkemmin liiketoiminnalle ei-tyypillisiä ratkaisuja. Näkökulma on todennäköisesti uusi, missä voi olla paremman kilpailukyvyn avain.

Arvoverkoston määrittely B2B-liiketoiminnassa on DF Greenin ydinosaamista. Kun yrityksen arvoverkosto on selkeästi hahmotettu, voidaan yrityksen resurssit kohdistaa lisäarvoa tuottavaan toimintaan.

Ota yhteyttä !

Tehokas uusasiakashankinta B2B-liiketoiminnassa

Yrityksen liiketoiminta voi muuttua ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta yllättävästi. Esimerkiksi iso asiakas voi lähteä tai liiketoiminnan suuntaa on muutettava markkinoiden tai teknologian muuttuessa. Mikään ei ole ikuista.

Tällöin ajankohtaiseksi teemaksi tulevat uudet markkinat ja uusasiakashankinta.

Nykyisin on käytettävissä tiedon ja ”epätiedon” Eldorado: Google Search. Oikeilla hakusanoilla sieltä saa etsittyä asiakaslistoja sekä osin syventävää tietoa mahdollisista asiakkaista ja heidän liiketoiminnastaan. Erilaisia asiakaslistoja on mahdollista hankkia myös teollisuusjärjestöistä, kauppakamareilta, tutkimuslaitoksilta jne.

Onko pitkä sekalainen lista asiakkaista ja kontakteista eri maissa kuitenkaan paras työkalu uusasiakashankintaan?

Osumistarkkuuden parantamisestajousiammuntataulu-26-10-16

Me suosittelemme vaihtoehtoista lähestymistapaa, jossa lähdetään liikkeelle analyysistä ja suunnittelusta. Vasta tämän jälkeen siirrytään toteutukseen. Kokemuksemme mukaan osumistarkkuus ja onnistumisprosentti paranevat tällä menetelmällä huomattavasti. Tee vähemmän mutta fiksummin.

Aloitetaan analyysistä

Analyysivaiheessa olisi syytä selvittää ainakin seuraavia osa-alueita:

 1. Yrityksen asemointi arvoketjussa

On syytä analysoida kiihkottomasti, mikä on yrityksen asema arvoketjussa*. Olemmeko alihankkijan alihankkija vai pystymmekö tarjoamaan ratkaisuja? Mitä tämä asema meille tarkoittaa? Ketkä ovat meidän ostavia asiakkaita? Keneen myyntitoimenpiteet pitää kohdistaa? Tarvitseeko yritys jakelijoita vai onko mahdollista myydä suoraan loppuasiakkaille? Ketkä ovat puolestaan tärkeitä avainpelaajia arvoketjussa, joille on tarpeellista markkinoida tarjoamaamme?

 1. Laatuasemointi (valmistavat yritykset)

Kovassa kilpailussa pärjää ainoastaan joko erinomaisella laadulla tai halvalla hinnalla. Kärjistäen voisi sanoa, että kilpailun kiristyessä putoavat ensimmäisinä ne, jotka tekevät kompromisseja ja jäävät roikkumaan keskelle. Laadulla tarkoitamme sekä tuotteiden että toiminnan laatua.

 1. Resurssit

Miten paljon yritys on valmis panostamaan uusien markkinoiden ja asiakkaiden hankintaan? Tämä voi tarkoittaa markkinointi-investointeja messuille, materiaaliin, kieliversioihin ja kotisivuihin. Useissa tapauksissa organisaatioon on palkattava osaavaa ja kielitaitoista myyntivoimaa tai uudelleenorganisoitava muuten yrityksen toimintaa.

Resurssien rajallisuus määrittää sen, mitä askeleita kannattaa ensiksi ottaa ja minne markkinoille kannattaa mennä. Tapauksesta riippuen askelia kannattaa ja pitää aikatauluttaa.

Kohdemarkkinoiden tunnistaminen ja asiakasprofilointi

Näiden perusasioiden selvittämisen jälkeen on johdonmukaista ensiksi kartoittaa ja tunnistaa lupaavimmat kohdemarkkinat. Markkinoita arvioitaessa on syytä pohtia ainakin seuraavia tekijöitä:

 • markkinan houkuttelevuus yritykselle nelikentta-26-10-16
 • yrityksen kilpailuasema markkinalla.

Markkinan houkuttelevuus määräytyy pitkälti sen koon ja kasvupotentiaalin mukaan. Yrityksen kilpailuasemaan vaikuttavat sen tuotteiden ja palveluiden kilpailukyky markkinan muihin toimijoihin nähden.  

Seuraavaksi kannattaa luoda kohdeasiakkaille profiili, joka kertoo, millaisia asiakkaita ryhdytään kohdemarkkinalla etsimään.

Asiakaskartoitus

Kun potentiaalisimmat kohdemarkkinat on löydetty ja yrityksen ostavat asiakkaat on profiloitu, päästään asiakashaussa heti ”oikeille jäljille”. Tehdyn pohjatyön ansiosta optimaaliset partnerit ja potentiaalisimmat asiakkaat löytyvät huomattavasti nopeammin ja tehokkaammin kuin pelkkiin asiakaslistoihin perustuvassa ”satunnaishaussa”.

Alkuvaiheen analyysit varmistavat myös sen, että tunnistetut kohdeasiakkaat täyttävät niille ennalta asetetut kriteerit. Näin syntyy joukko lämpimiä liidejä, joihin myyntiponnistelut kannattaa keskittää.

*Arvoketju = Organisaatioiden/yritysten muodostama ketju, jonka edetessä raaka-aineesta jalostuu tuote ja se toimitetaan loppukäyttäjälle. Tavoitteena on luoda eri osaamisista koostuva toimijoiden verkosto, joka luo arvoa paitsi asiakkaalle niin myös verkostossa toimiville kumppaneille.

Kari Ylönen, Senior Partner

Stig Hedman, Senior Partner

Teräsmies tyrii – voiko sen välttää suunnitelmallisuudella?

Onko parempi olla hehtaarilleen oikeassa kuin pilkulleen väärässä?

Mikä on oikea tasapaino suunnittelun ja toiminnan välillä?

Kuinka paljon analyysia, suunnitelmallisuutta ja budjetointia tarvitaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä?

Nykyisessä hektisessä maailmassa toiminnan naiset ja miehet ovat sankareita, jotka improvisoimalla ja ylivertaisilla voimillaan tai taidoillaan selviävät mitä kiperimmistä tilanteista. Entäpä jos näitä yliluonnollisia kykyjä ei ole?  Toiminta ilman analyysia ja suunnitelmaa on pahimmillaan karikolta toiselle ajamista – ja rahaa palaa.

Looginen etenemismalli: analyysi, suunnitelma, toteutus ja seuranta

Analysoimalla markkinaa, kilpailutilannetta, yrityksen sisäisiä tekijöitä, jakeluteitäAnalyysi etc 17.8.16 ja asiakkaita voidaan saada riittävä käsitys siitä, miten myyntiä ja markkinointia pitää kussakin tapauksessa kehittää. Täten niukat resurssit voidaan ohjata oikeiden asioiden tekemiseen. Analyysin ei tarvitse olla kaiken kattava; riittää, että se antaa hyvän perustan järkevän toimintasuunnitelman tekoa varten.

Suunnitelmassa kirjataan tavoitteet, aikataulut, vastuuhenkilöt, resurssointi ja tarvittavat askelmerkit, miten tavoitteet sitten saavutetaan. Suunnitelma ikään kuin antaa ajo-ohjeet, miten kannattaa edetä sen hetkisen tiedon perusteella. Samalla varmistetaan, että kaikki projektin toteuttamiseen tarvittavat asiat otetaan tarpeeksi ajoissa huomioon.

Kaikki yrityksen avainhenkilöt osallistuvat luonnollisesti suunnitelman laatimiseen. Se voi olla hauska prosessi, jossa myös he sitoutuvat projektin onnistumiseen.

Toimintasuunnitelma ei saa olla liian yksityiskohtainen ja yksiselitteinen, joka tekee siitä jäykän ja vaikeasti hahmotettavan. Se on pystyttävä kommunikoimaan ymmärrettävästi. Hyvässä suunnitelmassa pitää olla kirjattuna, mitä pitää tehdä mutta ei miten pitää tehdä. Erittäin tärkeää on myös huolehtia siitä, että kaikki toimenpiteet voidaan toteuttaa eli on tehtävä budjetti ja varmistettava sen rahoitus.

Toteutus ratkaisee 

Suunnitelman toteuttaminen on sitten raakaa järjestelmällistä työtä. Sopivin väliajoin on järjestettävä lyhyitä seurantapalavereja, joissa mielenkiinnon on kohdistuttava tavoitteisiin, tuloksiin jaslide-3 tulevaisuuteen. Aikaa ja energiaa ei kannata tuhlata menneen raportointiin vaan miettiä, miten mennään eteenpäin. 20/80- sääntö pätee tässäkin.

Onnistumisia kannattaa juhlia.

Toimintasuunnitelma ei saa olla kiveen hakattu. Jos ja kun toteuttamisvaiheessa tulee yllätyksiä tai jokin asia ei menekään niin kuin oli oletettu, on toiminnan painopistettä muutettava nopeasti. Loppujen lopuksi tekemällä oppii aina parhaiten.

Hyvä suunnitelma säästää rahaa ja nopeuttaa tavoitteiden saavuttamista

Niukoilla resursseilla toimittaessa on erittäin tärkeää, että asiat tehdään kerralla oikein. Voisi puhua jopa kaksinkertaisesta vaikutuksesta yrityksen tulokseen: toiminnan ja resurssien ohjauksen ollessa tehokasta säästetään rahaa ja luodaan nopeammin kassavirtaa.

Monien mahdollisuuksien Japani – aamiaisseminaari

Suomalais-Japanilainen kauppakamari järjesti yhteistyössä Asianajotoimisto Procopé & Hornborgin sekä DF Green Oy:n kanssa aamiaisseminaarin Helsingissä 12. marraskuuta 2015. Tilaisuudessa keskusteltiin Japanin talouden ja kaupankäynnin erityispiirteistä sekä Japanin markkinan potentiaalista suomalaisyrityksille. Seminaaria isännöi Procopé & Hornborgin osakas Petri Kyllönen.

Vastuuvirkamies Mikko Pötsönen ulkoasiainministeriöstä alusti tilaisuuden kertomalla valtiovallan askelista Suomen ja Japanin kaupan kasvattamisessa. Japanissa pitkään asunut ja suomalaisen teollisuuden palveluksessa siellä työskennellyt Timo Varhama Vision Hunters Ltd Oy:stä piti puolestaan esityksen Japanin talouden haasteista ja mahdollisuuksista teemalla ”Saying Yes to Japan!”.

IMG_2564 (3)

Varhaman mukaan Japanissa kevennetty rahapolitiikka ja elvytys ovat kantaneet hedelmää. Taloudessa on dynamiikkaa, rahaa ja optimismia. Suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia on tarjolla muun muassa hyvinvointi- ja terveyssektorilla sekä energia-, biotalous-, matkailu- ja pelialalla.

Suomi-kuva Japanissa on hyvin myönteinen. Varhama toteaa: ”Suomella on Japanissa hyvä maine. Suomen puhdas luonto ja ympäristö, korkea teknologiamme sekä koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmämme ovat yllättävän monelle japanilaiselle tuttuja.”

Timo Varhama valotti myös seikkoja, jotka on tärkeä ottaa huomioon Japanin markkinoille lähdettäessä ja sinne etabloiduttaessa. Esimerkiksi myynti- ja jakelutiet ovat usein pitkiä, jolloin on huolehdittava siitä, että tieto kulkee hyvin molempiin suuntiin.

Tilaisuuden lopuksi Juha Pitkänen, DF Green Oy:n toimitusjohtaja ja Suomalais-Japanilaisen kauppakamarin puheenjohtaja, kertoi kauppakamarin toiminnasta ja verkostoista.

Aamukahvien ja esitysten lomassa verkostoiduttiin aktiivisesti ja luotiin uusia kontakteja.

Japani tarjoaa suomalaiselle huippuosaamiselle valtavat mahdollisuudet. Japanissa on rahaa, laatutietoisia kuluttajia sekä vakaa toimintaympäristö. Markkinalle pääsy vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä ja panostusta asiakkaisiin. Avainasemassa ovat myös paikalliset kumppanit ja kontaktit, joiden avulla tunnistetaan yritykselle optimaaliset asiakassegmentit ja jakelukanavat sekä löydetään potentiaalisimmat asiakkaat. Tämä on DFG:n ydinosaamista.

Kasvua Japanista

Vaikka talous takkuaa kotimaassa ja Euroopastakin tulee synkkiä uutisia, on maailmalla markkinoita, missä tulevaisuus ei näytä yhtä lailla synkältä.
sakura_spring_japan_218668[1]
Japani on kovaa vauhtia karistamassa paikalleen jähmettyneen talouden mainetta. Abenomics-nimellä tunnettu elvytyspolitiikka on pumpannut Japanin kansantalouteen valtaisia summia rahaa. Talous kasvaa, työttömyys on Etelä-Saksan luokkaa ja ennen kaikkea tuotannolliset investoinnit ovat nousussa.

Japani on suomalaiselle yritykselle montaa ennakkokäsitystä helpompi paikka toimia. Japanissa on erinomaisesti toimiva liiketoiminnan ekosysteemi eli selkeät lait, vakaa sopimuskulttuuri sekä tunnistettavat kuluttajien ja asiakkaiden tottumukset.

Markkinan tärkeimmät vaatimukset, haasteet ja kauppatavat ovat uudelle tulokkaalle helposti hahmotettavia:

 • asiakkaat ovat pääsääntöisesti hyvin konservatiivisia eli uuden tuotteen markkinoille tuominen on useimmiten aikaa vievää
 • asiakkaat ovat erittäin laatutietoisia ja vaativia sekä tuotteen itsensä että asiakaspalvelun osalta
 • oikean myynti- ja jakelukanavan löytäminen on useimmiten suurin haaste.

Japanilaiset kuluttajat ja yritykset ovat kuitenkin valmiita maksamaan näistä vaatimuksista. Esimerkiksi monille eurooppalaisille kuluttajatuotteille Japanin markkina on yksi kannattavimmista.

Suomalaiset yritykset saavat Japanissa ilmaista vetoapua erinomaisesta maabrändistä. Suomi huomioidaan hyvin positiivisesti niin taiteen, luonnon kuin muotoilunkin saralla eikä suomalaisilla formulatähdillä liene innokkaampia faneja missään muualla maailmassa.

Suuren talouden suuret luvut ovat hankalia, mutta esimerkiksi Kanton alue (suur-Tokio) vastaa kansantaloudeltaan Englantia ja Kinkin alue (Osaka/Kioto) Etelä-Koreaa. Näin yksittäiseltäkin maantieteelliseltä alueelta löytyy merkittävä markkina-alue melkeinpä mille tahansa tuotteelle tai palvelulle. Siitä on sitten helppo ponnistaa koko maan markkinoille.
osaka_japan_sky_216914[1]
Kotimaan talouden lisäksi japanilaiset yritykset ovat suursijoittajia koko Aasian alueella. Tämän vuoksi suuri osa sijoitus-, suunnittelu- ja hankintapäätöksistä esimerkiksi Kiinassa toteutettaviin teollisiin hankkeisiin tehdään Japanissa.

Japanin tarjoamia kasvumahdollisuuksia kannattaisi kaikkien omasta tuotteestaan ja asiakaspalvelustaan varmojen yrittäjien ja yritysten vakavasti harkita!

DF Green Oy:n toimitusjohtaja Juha Pitkänen on Suomalais-japanilaisen kauppakamarin puheenjohtaja.

Liikeideasta liiketoimintaan

Mitä hyvän liikeidean pitäisi kattaa? Hyvin määritelty liikeidea antaa vastauksen kolmeen kysymykseen:

 1. Mitä ratkaisuja (tuotteet ja palvelut) yritys tarjoaa asiakkailleen?
 2. Ketkä ovat yrityksen potentiaalisia asiakkaita?
 3. Miten yritys tuottaa ratkaisunsa ja toimittaa asiakkailleen?

Jotta liikeideasta voisi syntyä kannattavaa liiketoimintaa, liikeidean pitäisi uskottavasti pystyä kuvaamaan, miten yrityksen tarjoama ratkaisu on parempi kuin kilpailijoiden. B2B-busineksessä tämä ymmärretään asiakkaan mahdollisuudeksi säästää rahaa tai tehdä lisää bisnestä. Asiakashyödyn täytyy olla keskiössä eli tavoitteena on ratkaista kysymys, miten saadaan asiakkaat ostamaan juuri meiltä. Huonoin mahdollinen liikeidea on yrittää tarjota kaikkea kaikille.

Liikeidean perusteella rakennetaan liiketoimintasuunnitelma. Suunnitelma kertoo, miten yrityksen toiminnan eri osa-alueita kehitetään liikeidean toteuttamiseksi.

Esimerkkejä hyvästä liikeideasta

IKEAn ja Hennes & Mauritzin menestys perustuu oivallukseen, miten toimia markkinoilla uudella tavalla. Nämä vähittäiskauppaketjut käyttävät hyvin samankaltaista lähestymistapaa eli muodikkaita, tyylikkäitä ratkaisuja edullisesti kuluttajille. Yhteistä kaikille ovat massiiviset markkinointitoimet, alihankinnan mestarillinen koordinointi, kulukuri, tyylikäs suunnittelu ja muotoilu. Markkinointiosastot seuraavat kuluttajakäyttäytymisen muutoksia erityisen tarkasti, mutta pystyvät myös vaikuttamaan siihen.

Rapalan uistimet on uskomaton suomalainen tarina. Yrityksen perustaja innokas kalastaja Lauri Rapala alkoi 30-luvulla vuolla vaappuvia uistimia, joiden uintityyli muistutti vammautuneen kalan uintia. Näihin petokalat iskevät ensimmäisiksi eli petokalalla ja harrastajakalastajalla on sama tavoite. Rapalan uistimet takasivat saaliin, ja maine levisi. Tarina on kotimainen versio ryysyistä rikkauksiin. Tosin ilman amerikkalaisten markkinointiosaajien apua tästä yrityksestä olisi tuskin kasvanut globaalia €270M liikevaihtoa tekevää markkinajohtajaa.

Luin taannoin jyväskyläläisen Naturventionin liikeideasta. Yhtiön tuotteistama aktiiviviherseinä luo sisätiloihin sellaisen ilmaston, josta olemme tottuneet nauttimaan ulkona luonnossa. Viherseinään tieteellisin perustein valitut kasvit poistavat huonosta sisäilmasta johtuvat oireet. Aktiiviviherseinä toimii myös sisustuselementtinä. Liikeideaan kuuluu myös palvelupaketti, jossa Naturvention huolehtii viherseinän hyvinvoinnista. Kilpailijoiden vastaavat tuotteet ovat yleensä vain sisustuselementtejä. Yritys on vasta alkutaipaleella, mutta ajatus on loistava.

Miten kirkastaa jo valmis B2B-liikeidea – pari periaatetta

Kaiken lähtökohtana on varmistua siitä, että tuote tai palvelu ratkaisee todennetun asiakkaan ongelman. Jos tuotetta ei ole vielä koeponnistettu oikeilla asiakkailla, niin paras tapa on tehdä rajattu testimarkkinointi kohderyhmälle tai vähintäänkin haastatella potentiaalisia asiakkaita. Tällä tavalla voidaan selvittää ja laskea todellinen asiakashyöty. Vasta seuraavassa vaiheessa kannattaa tarkastella liikeidean muita osatekijöitä.

Columbian yliopiston kehittämä selkeä NABC-kehys on erinomainen työkalu tehdä ne oikeat kysymykset:

 1. Need – markkinatarpeen ja asiakasongelman selvitys
 2. Approach – ratkaisun asiakashyöty ja ansaintalogiikka
 3. Benefits/costs – minkä arvoinen hyöty on suhteessa kustannuksiin
 4. Competition – kilpailutilanne ja miksi asiakas ostaisi juuri tämän ratkaisun?

Seuraavaksi pitää tehdä valintoja, joilla rajataan liikeidean laajuutta. Toisin sanoen etsitään liikeidean osa-alueista ne keihäänkärjet, joilla saadaan parasta mahdollista tulosta pienimmillä mahdollisilla satsauksilla. Tämä on erityisen tärkeää etenkin silloin, kun yrityksellä on vähäiset tai parhaimmillaankin rajalliset resurssit.

Nelikenttäanalyysillä kartoitetaan yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä liiketoimintaympäristön mahdollisuudet ja uhat. Analyysin tulosten perusteella on mahdollista kohdistaa yrityksen voimavarat suhteellisen kilpailuedun vahvistamiseksi.

Liikeidean kirkastamisen tuloksena voidaan siis terävöittää tarjottavaa ratkaisua tarkoin määritetylle kohderyhmälle maksimoimalla yrityksen vahvuuksia. Menestykseen tarvitaan tietenkin myös onnea, mutta kirkastamalla liikeidea ammattimaisesti onnistumisen todennäköisyys kasvaa merkittävästi.

Kari Ylönen, Senior Partner

P.S. Mikä on DF Green Oy:n liikeidea?

Lähtökohtana on ajatus, että osakkaiden 70 vuoden kansainvälisestä kaupasta ja markkinoinnista kumuloitunut osaaminen ja kokemus valjastetaan suomalaisten kasvuhaluisten PK-yritysten käyttöön. Asiakkaan haasteena pidämme sitä, että vähillä resursseilla toimivalla yrityksellä päätös lähteä kansainvälistymään vaatii isoa investointia ja asiat olisi tehtävä kerralla oikein.

Me autamme asiakasta luomaan toimintatavan, jolla asiakas voi itsenäisesti lähteä kasvamaan kansainvälisille markkinoille. Meillä on toimivat työkalut, osaavat asiantuntijat ja kansainvälinen verkosto, jotka alentavat merkittävästi kynnystä ottaa ne ensimmäiset askeleet ja aloittaa uutta liiketoimintaa uusilla markkinoilla.

Miten eroamme kilpailijoistamme? Ensinnäkin pidämme itseämme tekijöinä ja tiedämme, mistä puhumme ja mitä teemme. Toiseksi voimme yrittäjän niin halutessa ottaa osaa yrittäjän riskiin eli osa palkkioistamme voidaan sitoa menestykseen. Sitoutuminen asiakkaan menestymiseen takaa toimintamme laadun. Yrittäjä tietää etukäteen, mihin hän sitoutuu ja mitä se maksaa.

 

Onko markkinointi vain unelmahöttöä?

Tarkoituksenani on kirjoittaa blogi-sarja, jossa yhdistelen markkinoinnin teoriaa ja käytäntöä. Minun ajatusmaailmassa myynti on aina osa markkinointia eikä erillinen funktio.

Erittäin lyhyt markkinoinnin peruskurssi

Markkinointiguru Philip Kotlerin mukaan teollisuusmarkkinoinnin 4P-temppupakkaan kuuluvat tuote (product), hinnoittelu (price), viestintä (promotion) ja jakelu (place). Myöhempien viisastelujen tuloksena siihen on lisätty uusia P-kirjaimia. Jos halutaan kuulostaa erittäin muodikkaalta, niin puhutaan asiakas-ratkaisuista, asiakkaan kustannuksista, kommunikoinnista ja ostamisen helppoudesta.

Kotler 4P

Promootion tai viestinnän alle on sijoitettu myyntityö, myynnin edistäminen, mainonta ja tiedotus sekä yhteiskuntasuhteiden hoito. Sekoitetaan lisää pakkaa ja lisätään mukaan digitaalinen markkinointi ja markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ei hätää, ne ovat vain uusia vaikutuskanavia, joilla asiat voidaan tehdä huomattavasti kustannustehokkaammin ja nopeammin kuin ennen. Pelisäännöt täällä muuttuvat.

Sisältömarkkinointi on puolestaan sitä, että saavutamme viestinnän keinoin erinomaisuudellamme ja asiantuntijoina arvostusta kohdeyleisön silmissä. Rohkeimmat väittävät, että asiakkaat ottavat tässä yltäkylläisyyden ja lukuisten vaihtoehtojen maailmassa itse yhteyttä nk. mielipidejohtajiin.

Brändi rakentuu puolestaan ajan kanssa. Oleellista on, että jos yritys pystyy lunastamaan ainutlaatuisen brändilupauksensa päivästä toiseen, niin brändin arvo kasvaa. Brändi on tuttu ja turvallinen helppo vaihtoehto.

Markkinoinnin perimmäinen tarkoitus on siis herättää ja lisätä kysyntää.

Ensimmäinen tärkeä askel

PK-yrittäjä tekee jättimäisen harppauksen markkinointitaidoissaan, kun hän alkaa viestiä asiakkailleen tuotteensa todennetuista asiakashyödyistä eikä ominaisuuksista. Asiakashyöty voi olla kustannussäästö, toiminnan tehostuminen tai myynnin lisäys.

B2B-liiketoiminnassa nämä väitteet konkretisoidaan aina rahalla. 

Muutama sana asiakassuhdemarkkinoinnista

Pitkäaikainen molempia osapuolia hyödyttävä liikesuhde on omaisuusarvo, joka ei vain luo tulevaisuuden kassavirtaa vaan yritys saa myös tuotekehitysimpulsseja sekä ilmaista ”puskaradio”-mainosta. Asiakkaamme itse asiassa eivät ole yrityksiä vaan niissä työskenteleviä ihmisiä.

Asiakassuhdemarkkinoinnissa on suositeltavaa ainakin

 • kategorisoida asiakkaat ja sopia toimenpiteet, miten kutakin asiakasryhmää hoidetaan
 • järjestää tapa säilöä systemaattisesti asiakastietoa (muistiot, sopimukset, palautteet)
 • kerätä järjestelmällisesti palautetta, käsitellä se ja reagoida poikkeamiin.

Asiakassuhteen kehittämisvaihetta kutsutaan jälkimarkkinoinniksi, jonka tavoitteet ovat

 • kanta-asiakassuhteen varmistaminen ja kehittäminen
 • lisämyynti
 • asiakassuhteen monipuolistaminen.

Ja tärkeimmät toimenpiteet ovat

 • takuu-, huolto-, varaosa-, asennus-, koulutus- ja neuvontapalvelut
 • toimitusten pitävyys, täsmällisyys, nopeus ja virheettömyys
 • yhteydenpito.

Tähän toimintaan osallistuu koko yrityksen henkilökunta, vaikka se ei välttämättä aina mielläkään sitä markkinoinniksi.

Saat sitä mitä mittaat

Minä väitän, että markkinoinnin tuloksellisuutta voi ja pitää mitata. Markkinoinnin tavoitteet pitää asettaa tukemaan yrityksen strategisia tavoitteita; niille määritellään mittarit, niitä seurataan ja tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Suurin osa näistä mittareista voi olla numeerisia ja iso osa niistä jopa rahassa mitattavia. Eikä tässä kaikki, taulukkolaskennan käyttö ei ole kiellettyä.

Oleellista tavoitteiden asettamisessa on, että ne ovat suunnitelmallisia, yhdensuuntaisia ja loogisessa järjestyksessä olevia askelmerkkejä kohti sitä suurta tavoitetta eli nopeampaa kannattavaa kasvua. Tämä ei ole rakettitiedettä vaan pelisuunnitelma.

Velton myyntimiehen saa terästäytymään esimerkiksi sillä, että hänelle annetaan konkreettisia, haasteellisia mutta saavutettavia tavoitteita vaikkapa vain kaksi:

 1. myynnin lisäys X % nykyisten asiakkaiden kanssa keskikatteella €/yksikkö
 2. myynti uusille asiakkaille on Z€ vuonna 2015 keskikatteella €/yksikkö.

Enempää ohjeita ei tarvitse antaa, sillä osaavana henkilönä hänen on itse keksittävä keinot, kuinka tavoitteet saavutetaan. Tällöin yrityksen johdon huomio kiinnittyy uudella tavalla myynnin kasvattamiseen eikä myynnin kustannuksiin. Sitouttaminen ja palkitseminen on aina muistettava.

Samaa logiikkaa voi käyttää myös muiden markkinoinnin osa-alueiden kanssa mitattaessa toiminnan tuloksellisuutta. Tavoitteet asetetaan ensiksi, sitten mietitään toimenpiteet ja arvioidaan, mihin rahkeet riittävät ja priorisoidaan. Messuille osallistuminen voi tarkoittaa sitä, että saamme kerättyä 50 hyvin määriteltyä liidiä myynnille perattavaksi. Tämä on todennäköisyysmatematiikkaa: mitä enemmän liidejä, sitä suuremmat mahdollisuudet lisämyyntiin jonkin ajan kuluttua.

Myynnin edistäminen on selkokielellä puolestaan jälleenmyyjille tai parhaassa tapauksessa asiakkaille kohdistuvaa markkinointitukea, neuvontaa ja koulutusta. Se on täysin tavoitteellista toimintaa eli tuloksena voi olla asiakastyytyväisyyden kasvu ja sitä kautta taas lisämyynnit.

On hyvä myös miettiä, mitä muita laadullisia tavoitteita kannattaa markkinoinnissa työtä tekeville ihmisille asettaa. Esimerkkinä voisi olla kilpailijaseuranta tai tuotekehitysideoiden kerääminen.

Markkinointi tähtää kasvuun

Kaikkien markkinointitoimenpiteiden tarkoituksena pitää olla jollain aikavälillä mitattuna myynnin ja tätä kautta yrityksen liikevaihdon kasvattaminen. Markkinointi on investointi ja sen tuoton voi rahassa mitata. Bonuksena yritys oppii keskittymään niihin markkinointitoimenpiteisiin, jotka keskipitkällä aikavälillä tuovat eniten rahaa taloon. Kannattaa kuitenkin käyttää aikaa ja tarmoa sen pohtimiseen, mitä halutaan saada aikaiseksi ja millä porukalla – aivan kuten minkä tahansa suuren investoinnin kanssa.

Kari Ylönen

Helsingissä 19.12.2014

Biometsätalouden liiketoimintamahdollisuuksista

Vihreää kultaa

Metsät ovat Suomen vihreä kulta ainakin neljässä mielessä. Ensinnäkin tätä Suomessa kasvavaa luonnonvaraa voidaan hyödyntää monin eri tavoin. Ei puhuta enää pelkästään markkinahyödykkeisiin perustuvasta puutuotannosta mutta myös markkinattomista hyödykkeistä kuten maisema, metsien terveysvaikutukset, ekosysteemipalvelut, julkinen tutkimustieto ja opetuspalvelut. Toiseksi metsäsektorilla käytössä olevat tuotannontekijät ovat lähes kokonaan kotimaassa. Näin ollen kaikki ulos myytävä tuotanto on puhdasta nettotuloa kansantaloudelle.  Kolmanneksi metsät uusiutuvat ja neljänneksi metsien vuotuinen kasvu ylittää nykyisin merkittävästi metsien hakkuut.

Metsäteollisuus muuttuu

Qualico Oy:n toimitusjohtaja Petri Nyberg piti minulle erinomaisen esitelmän avautuvista liiketoiminta-mahdollisuuksista biometsätaloudessa, ja kuinka useat suomalaiset yritykset ovat jo bisneksessä mukana. Hänen mukaansa muutokseen pakottavat tai muutoksen mahdollistavat seuraavat voimat:

 1. Yhteiskunnalliset arvot painottavat uusiutumattomien luonnonvarojen käytön korvaamista uusiutuvilla raaka-aineilla ja tehokkaalla kierrättämisellä.
 2. Kuluttajat haluavat ympäristöystävällisiä, vähäpäästöisiä ja vastuullisia ratkaisuja. Tämä heijastuu pienellä viiveellä suoraan teollisuuden kysyntään eli biopohjaisten tuotteiden kulutuskysyntä kasvaa lähitulevaisuudessa. Metsän entistä monipuolisempi käyttö on sekä ekologisesti että eettisesti kestävää.
 3. Planeettamme resurssit vähenevät, joten kaikkien toimijoiden on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota energia-, resurssi- ja materiaalitehokkuuteen. Suomessa mietitään parhaillaan keinoja metsäteollisuuden sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen teollisten symbioosien avulla.
 4. Uudet biomassojen mekaaniset ja kemialliset käsittely- ja erotteluteknologiat kaupallistuvat nopeasti, mikä mahdollistaa aivan uusien aineiden valmistamisen puusta.

Suomessa avautuu nyt mahdollisuus pienille ja ketterille toimijoille, jotka voivat kehittää aivan uutta liiketoimintaa ja ottaa etäisyyttä kilpailijoihin. Toisaalta niinkin vanha tuote kuin paperipussi voi kohdata renessanssin.

Onko uusi syntyvä metsäteollisuus massatuotantoon perustuvaa pienten katteiden liiketoimintaa, jota hallitsee muutama mastodontti vai voisiko se perustua pieniin korkeaa lisäarvoa tuottaviin jalostus-yksiköihin? Onko olemassa kaupallistettavaa pienten yksiköiden menestyksellistä liiketoimintamallia?

Mitä ovat nämä uudet tuotteet?

Suomen uusi metsäteollisuus opettelee valmistamaan uusia tuotteita uusille markkinoille. Tämä on sekoitus vanhaa ja uutta.

 1. Biopolttoaineet. UPM on investoinut €200M biodieselin valmistukseen, jossa hyödynnetään sellutehtaiden sivutuotteena syntynyttä mäntyöljyä. ST1 suunnittelee Kajaaniin investointia, jossa sahajätteistä valmistettaisiin etanolia.
 2. Biokemikaalit. Puumassasta voidaan laboratorioissa nykytekniikalla erotella funktionaalisia ja aktiivisia aineita elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin.
 3. Biomateriaalit ja –tuotteet. Nanoselluloosan mahdollisuudet ovat rajattomat hyvin erilaisiin käyttökohteisiin. Esimerkiksi Marimekko on kutonut kankaita uudenlaisista käsitellyistä puukuiduista, jotka tuntuvat iholle puuvillalta ja silkiltä. Pakkausmateriaaleja voidaan käsitellä biobarriääreillä, joilla voi korvata osin muovin käytön.

On vain ajan kysymys, milloin laboratorioista mennään pilotteihin ja sieltä laajemman mittakaavan tuotantoon. Eikä näitä puuhastella ihan pelkän huvin vuoksi, koska hintataso on varovaisesti sanottuna erittäin mielenkiintoinen. Ensimmäisten toimijoiden on mahdollista tehdä kunnolla rahaa. Riskitkin ovat tietenkin suuria.

Miten unelma toteutetaan?

Puhuminen biotalouden liiketoimintamahdollisuuksista pysyy pelkkänä unelmahöttönä, ellei alalle saada riittävästi riskirahoitusta tukemaan kasvuyrittäjyyttä. Niin – ja lisäksi tarvitaan tietysti niitä hulluja, jotka uskaltavat laittaa itsensä peliin! Seminaareissa ei uutta biotalouden liiketoimintaa juurikaan luoda vaikka niissä onkin mukava viisastella.

Uusi liiketoiminta alkaa yleensä pienestä pajasta, jossa opetellaan tuotantoprosessit ja menetelmät. Tuotteiden menestyksellisen kaupallistamisen taitoa ei saa kuitenkaan unohtaa. Tuotteesta tai ratkaisusta ei saa yhtään rahaa ellei mahdollinen asiakas tiedä siitä mitään tai pahimmassa tapauksessa tuote ratkaisee vain olemattomia ongelmia. Rahoittajatkaan eivät ole järin halukkaita osallistumaan projekteihin, joissa ei ole kartoitettu myyntimahdollisuuksia tai tuotteelle ei ole hankittu asiakashyväksyntää.

Panostamalla tuotteistamiseen, markkinointiin, asiakashyötyihin ja myyntiin uuden yrityksen onnistumisen edellytykset paranevat potentiaalisesti. Tuotantokeskeinen ajattelu korvataan markkinalähtöisellä tuloksellisella toiminnalla. Uudet biometsätalouden tuotteet ovat ratkaisuja globaaleihin tarpeisiin, joten aloittavan yrityksen kannattaa jo varhaisessa vaiheessa kartoittaa markkinoita ja etsiä yhteistyö-kumppaneita myös kotimaan rajojen ulkopuolelta.

DF Green Oy auttaa aloittavia yrityksiä kaupallistamaan tuotteitaan globaaleilla markkinoilla. Olemme erikoistuneet viennin valmennukseen, suunnitteluun ja käytännön toteutukseen. DFG:n viennin ammattilaiset ja 18 toimipisteestä neljällä mantereella koostuva kansainvälinen asiantuntijaverkostomme varmistavat uusien suomalaisten tuotteiden menestyksen maailmalla.

Kilpailukyky – asenne, asenne ja asenne

Mitä on kilpailukyky?

Kilpailukyvyllä tarkoitetaan yrityksen, toimialan tai kansantalouden kykyä selviytyä taloudellisen kilpailun olosuhteissa. Kilpailukykyä voidaan arvioida esimerkiksi kustannusten, markkinoinnin tai tietotaidon perusteella. Sitä voidaan lisäksi mitata erikseen kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Suomessa käytävän keskustelun perusteella voisi tehdä johtopäätöksen, että ratkaisevaa on vain suomalaisten yritysten kustannuskilpailukyky. Yhtään väheksymättä kustannuskilpailukykymme rapautumista ovat kilpailukyvyn muut osa-alueet jääneet julkisessa keskustelussa vähemmälle huomiolle.  Myynti- ja markkinointiosaaminen sekä innovaatiokyky eli ideoiden jalostaminen ja kaupallistaminen ovat korkean kustannustason maassa kuten Suomessa huomattavasti tärkeämpiä kilpailukykyä ylläpitäviä tekijöitä kuin pelkkä kustannustaso.

Suomessa on ainakin menestyvien yritysten johtajien mukaan hyvä ja toimiva yhteiskunta.  Työvoiman saatavuus, korkea koulutustaso ja ahkeruus ovat Euroopan kärkikaartia. Suomalaisia pidetään kekseliäinä ja luotettavina liiketoimintakumppaneina, joiden sanaan voi luottaa. Tämä jos mikä on lyömätön markkinointivaltti.

Nämä positiiviset vahvuudet ja voimat on nyt vain valjastettava luomaan uutta yritystoimintaa, joka on hyvinvointimme moottori.

Maailma pienenee ja kilpailu kovenee

Kolmea ohittamatonta tosiasiaa ei saa unohtaa. Ensinnäkin, tässä maassa ei yksinkertaisesti kannata valmistaa huonolaatuisia bulkkituotteita. Toiseksi, omat kotimarkkinamme ovat niin pienet, että kasvua on monella alalla pakko hakea kansainvälisiltä markkinoilta. Ja siellä kilpailu on kovaa.  Pelkästään kotimarkkinoilla toimivat yritykset eivät myöskään ole suojassa kansainväliseltä kilpailulta, koska Suomi on avoin talous ja houkutteleva markkina maahantuojille.

Kolmas tosiasia on se, että kansainvälisesti toimivat – isot tai pienet – yritykset lyövät pelkällä kotimarkkinalla toimivat yritykset. Tutkimusten mukaan laajemmilla markkinoilla toimivilla yrityksillä myynti kasvaa huomattavasti nopeammin kuin kotimarkkinayrityksillä. Suuremmat volyymit mahdollistavat skaalaetujen täysmääräisen hyödyntämisen ja erikoistumisen. Samalla riippuvuus yhden markkinan taloustilanteesta pienenee. Lisäksi organisaatiossa oppiminen, luovuus, joustavuus ja reagointikyky paranevat.

Vanhassa latteudessa ”maailma on mahdollisuus” on etenkin rahantekomielessä vinha perä.

Asenne, asenne ja asenne

Hiljattain tehdyn ICT-alan tutkimuksen mukaan pk-yrittäjien suurimmat kasvun esteet ovat puutteet markkinointiosaamisessa sekä se, että työmarkkinoilla ei ole tarpeeksi alaa tuntevaa ja osaavaa myynti-ja markkinointihenkilöstöä. Rahoitus oli mainittu vasta sijalla kahdeksan. Lisäksi yhdeksi tärkeäksi kasvun esteeksi esitettiin yrityksen pienuutta markkinoilla suhteessa asiakaskuntaan. Kuvaako tämä todellista tilannetta vai asennetta?

Suomen jääkiekkomaajoukkue ei ole voittanut yhtään ottelua peruuttelemalla. Samaa asennetta kaivataan nyt meiltä yrittäjiltä. Me osaamme ja voitamme tämän pelin erinomaisella laadulla, joustavuudella, ideoilla ja loistavalla markkinointiosaamisella.

Suomessa toimii erinomaisia digitaalisen markkinoinnin osaajia, jotka pystyvät taikomaan aloittavalle yritykselle ja tuotteille kohtuullisilla kustannuksilla näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja verkossa. Kun katsoo vähän yli oman karsinan, niin markkinoilla on tarjolla osaavaa ja kielitaitoista kansainvälisesti kokenutta myyntihenkilöstöä, joka osaa tehdä niitä elintärkeitä maaleja. Kaiken tämän kruunaa suomalaisten aito halu pelata hyvin joukkueena.

Jos ja kun tällä suorituskykyisellä tiimillä on hyvä idea, jota on koeponnistettu asiakkaiden kanssa, liiketoimintakonsepti on skaalattavissa ja kasvurahoitus järjestyy Suomessa. Jos omat rahat eivät riitä, on saatavilla vastikkeetonta julkista rahoitusta, bisnesenkelit ovat aina aidosti kiinnostuneita uusista tuulista, riskisijoittajat voivat kasvun alettua auttaa ja lopulta ehkä konservatiivinen pankkisektorikin voi herätä – unohtamatta listautumisen mahdollisuutta.

Lyhyesti sanottuna Suomessa on loistavasti toimivat puitteet, joka sinänsä on jo osa kansallista kilpailuetua. Alexander Stubbia lainatakseni: ”Finland – cooler than you think.”  Nyt kiekko pitää laukaista maaliin!

Miten alkuun?

Jos mietitte yrityksessänne kansainvälistymistä ja siihen liittyviä haasteita, DF Green Oy:n ammattilaiset auttavat mielellänne teitä aloittamaan viennin tai laajentumaan uusille markkinoille. Valmennamme, suunnittelemme ja tarvittaessa toteutamme kaikki askeleet tuotteenne menestyksellisessä kaupallistamisessa kansainvälisille markkinoille.